logotypy projektu unijnego

IQDENT Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Wdrożenie nowej strategii internacjonalizacji firmy IQDENT sp. z o.o. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania II.2 „Internacjonalizacja Przedsiębiorstw” Podziałania II.2.1 „Modele biznesowe MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowej strategii internacjonalizacji firmy IQDENT, która ma doprowadzić do wejścia na nowe rynki zagraniczne oraz, co za tym idzie, zwiększenia przychodów ze sprzedaży pochodzących z eksportu. Ponadto w projekcie zaplanowano realizację dodatkowych działań promocyjnych zmierzających do wzmocnienia wizerunku marki firmy na rynkach docelowych.

Zakładane efekty projektu:
Realizacja projektu umożliwi Wnioskodawcy wkroczenie ze swoją ofertą na nowe rynki zagraniczne. Pozwoli na zbadanie potencjału nowych zagranicznych rynków w branży kosmetologicznej, poszerzanie grona swoich kontrahentów oraz znaczący rozwój przedsiębiorstwa. Zdobycie nowych rynków zbytu wpłynie na zwiększenie wartości sprzedaży na eksport, a także zwiększenie poziomu udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Firmy. Realizacja działań promocyjnych, która spowoduje możliwość nawiązania kontaktów z nowymi partnerami zagranicznymi, będzie promowała zarówno Firmę i jej ofertę, jak i przyczyni się do promocji regionu łódzkiego.

Wartość projektu: 949 612,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 458 476,00 PLN


logotypy projektu unijnego

IQDENT Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Wdrożenie nowego modelu biznesowego IQDENT Sp. z o.o. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania II.2 „Internacjonalizacja Przedsiębiorstw” Podziałania II.2.1 „Modele biznesowe MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego firmy IQDENT, który doprowadzić ma do zaistnienia na nowych rynkach oraz, co za tym idzie, zwiększeniem przychodów ze sprzedaży pochodzących z eksportu. Założono również wdrożenie zmian organizacyjno-prawnych, które prowadzić będą do stworzenia komórki B2B i współpracy z przedstawicielami handlowymi z rynków docelowych

Zakładane efekty projektu:
Realizacja projektu umożliwi Wnioskodawcy wkroczenie ze swoją ofertą na nowe rynki zagraniczne: Hiszpanię, Meksyk, USA oraz Ukrainę. Zdobycie nowych rynków zbytu pozwoli Firmie na zwiększenie wartości sprzedaży na eksport, a także zwiększenie poziomu udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Firmy. Zmiany organizacyjno-prawne wpłyną na zintensyfikowanie powiązań Firmy z zagranicznymi partnerami, którzy będą oferować produkty Firmy IQDENT szerszemu gronu odbiorców.

Wartość projektu: 369 258,68 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 299 011,87 PLN


logotypy projektu unijnego

Cel projektu: Utrzymanie działalności gospodarczej IQDENT sp. z o.o., który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 znalazł się w trudnej sytuacji i odnotował spadek obrotów.

Planowane efekty: Uzyskanie wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 41 912,85 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 41 912,85 PLN