logotypy projektu unijnego

IQDENT Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Wdrożenie nowego modelu biznesowego IQDENT Sp. z o.o. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania II.2 „Internacjonalizacja Przedsiębiorstw” Podziałania II.2.1 „Modele biznesowe MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego firmy IQDENT, który doprowadzić ma do zaistnienia na nowych rynkach oraz, co za tym idzie, zwiększeniem przychodów ze sprzedaży pochodzących z eksportu. Założono również wdrożenie zmian organizacyjno-prawnych, które prowadzić będą do stworzenia komórki B2B i współpracy z przedstawicielami handlowymi z rynków docelowych

Zakładane efekty projektu:
Realizacja projektu umożliwi Wnioskodawcy wkroczenie ze swoją ofertą na nowe rynki zagraniczne: Hiszpanię, Meksyk, USA oraz Ukrainę. Zdobycie nowych rynków zbytu pozwoli Firmie na zwiększenie wartości sprzedaży na eksport, a także zwiększenie poziomu udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Firmy. Zmiany organizacyjno-prawne wpłyną na zintensyfikowanie powiązań Firmy z zagranicznymi partnerami, którzy będą oferować produkty Firmy IQDENT szerszemu gronu odbiorców.

Wartość projektu: 369 258,68 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 299 011,87 PLN


logotypy projektu unijnego

Cel projektu: Utrzymanie działalności gospodarczej IQDENT sp. z o.o., który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 znalazł się w trudnej sytuacji i odnotował spadek obrotów.

Planowane efekty: Uzyskanie wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 41 912,85 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 41 912,85 PLN